Kontrola spalinových cest

Kontrola spalinové cesty

spotřebiče se musí vždy provádět po celé její délce. Kontrola spalinové cesty zahrnuje kompletní kontrolu kouřovodu od spalinového hrdla spotřebiče po sopouch a kontrolu komína od půdice komínového průduchu po jeho ústí. Kontrola může být provedena pouze za předpokladu, že spalinová cesta je v celé své délce vyčištěna.

 

Základem kontroly spalinové cesty je:

  • posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv

  • posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti

  • posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům

  • posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodu spalin obvodovou stěnou fasády

  • posouzení jejího stavebně technického stavu

 

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty,

vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu

a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3x

2x

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

1x

1x

1x

nad 50 kW

Kontrola a čištění spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

nejméně podle návodu výrobce